Các sản phẩm khác – Other Products

Cá Basa

20/11/2015

Cá Chim và Cá Basa: Thủy Sản Bắc Trung Nam chiếm 75% trên tổng sản lượng 10500 tấn. Đạt doanh thu 12.8 triệu USD

Cá chim

20/11/2015

  Cá Chim và Cá Basa: Thủy Sản Bắc Trung Nam chiếm 75% trên tổng sản lượng 10500 tấn. Đạt doanh thu 12.8 triệu USD

Cá Ngừ Ồ

04/11/2015

Cá Ngừ Ồ

Các loại cá

01/11/2015